Annons

Läs regeringens egna ord om personaloptionerna

På söndagen presenterade regeringen sitt eget förslag till skattelättnader för vissa personaloptioner.
På söndagen presenterade regeringen sitt eget förslag till skattelättnader för vissa personaloptioner. Foto: TT
Söker du detaljerna om regeringens optionsförslag? Så här skriver regeringen om saken:
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Öka textstorlek

Personaloptioner för nyckelpersoner i små, unga och växande företag

Förslaget

För att underlätta för små, unga och växande företag att rekrytera och behålla nyckelpersoner avser regeringen att lämna förslag om lättnader i beskattningen av personaloptioner för mindre företag.

Förslaget innebär att förmån av personaloption inte ska tas upp till beskattning i inkomstslaget tjänst under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. Som en följd av detta betalar arbetsgivaren inte heller arbetsgivaravgifter. I stället sker beskattning i inkomstslaget kapital först när den skattskyldige avyttrar den andel som har förvärvats genom utnyttjande av personaloptionen.

Godkännande av Europeiska kommissionen

Detta innebär ett statligt stöd som måste anmälas till Europeiska kommissionen för godkännande innan det genomförs. Förslaget har utformats så att det bör kunna godkännas av kommissionen och i så fall träda i kraft den 1 januari 2018.

Krav för att förslaget ska vara tillämpligt

Intjänandetiden för personaloptionen är tre år. Optionen får utnyttjas först efter intjänandetiden, men senast tio år efter att optionsavtalet har ingåtts. Under intjänandetiden ska optionsinnehavaren arbeta i företaget i genomsnitt 30 timmar per vecka. Under intjänandetiden ska optionsinnehavaren också få en sammanlagd lön som motsvarar minst 13 inkomstbasbelopp (motsvarande en månadslön på drygt 22 000 kronor, beräknat utifrån 2017 års inkomstbasbelopp).

Därutöver gäller följande krav för att förslaget ska vara tillämpligt:

 • Företaget ska ha färre än 50 anställda samt en nettoomsättning eller balansomslutning på högst 80 miljoner kronor. Om företaget ingår i en koncern, gäller kraven sammantaget för alla företag i koncernen.

 • Offentliga organ får inte kontrollera 25 procent eller mer av kapital- eller röst­andelar­na i företaget.

 • Företagets andelar får inte vara upptagna till handel på en reglerad marknad.

 • Företaget ska huvudsakligen bedriva rörelse. Företaget ska också huvudsakligen bedriva annan verksamhet än:
 • bank- eller finansieringsrörelse,
 • försäkringsrörelse,
 • produktion av kol eller stål,
 • handel med mark, fastigheter, råvaror eller finansiella instrument,
 • uthyrning för längre tid av lokaler eller bostäder, eller
 • tillhandahållande av tjänster som avser juridisk rådgivning, redovisning eller revision.
 • Företaget får inte ha bedrivit verksamhet i mer än 10 år.
 • Företaget får inte vara i ekonomiska svårigheter, t.ex. skyldigt att upprätta en kontrollbalansräkning, vara föremål för företagsrekonstruktion eller vara på obestånd.

 • Värdet på samtliga personaloptioner i företaget, dvs. värdet på options­inne­havarens personaloption tillsammans med värdet på övriga personal­optioner som innebär rätt att förvärva andelar i företaget och som företaget har ingått avtal om, får när optionsavtalet ingås inte överstiga 75 miljoner kronor.

 • Värdet på optionsinnehavarens samtliga personaloptioner, som innebär rätt att förvärva andelar i företaget och som företaget har ingått avtal om, får när optionsavtalet ingås inte överstiga 3 miljoner kronor.

Tidsplan

15 mars 2016 – Särskilde utredaren överlämnar betänkandet Beskattning av incitamentsprogram, SOU 2016:23, till regeringen.

5 april 2016 – Betänkandet skickas ut på remiss till 51 olika remissinstanser.

15 augusti 2016 – Sista datum för remissvar.

20 december 2016 – Regeringsbeslut om Lagrådsremiss.

20 december 2016 – Notifiering till Europeiska kommissionen.

20 februari 2017 – Deadline för Europeiska kommissionen att återkomma till Sverige angående notifieringen. Antingen med ett beslut eller med frågor som behöver besvaras för att de ska kunna fatta sitt beslut.

September 2017 – Regeringens budgetproposition för 2018.

December 2017 – Beslut i riksdagen i samband med behandlingen av budget.

1 januari 2018 – Möjligt ikraftträdande.

Källa: Regeringen

Läs mer:

Damberg: ”Vi har inte oändliga resurser”

Profilerna sågar förslaget: ”Idiotiska regler”

Startup-främjaren: ”De håller hårt i statskassan”

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies